dimarts, 28 de febrer de 2017Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament                                                                                        

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULACIÓ                                      CURS: 2017-2018

Alumnes nous en el centre

 

INFORMACIÓ ALS PARES I MARES


Període de Preinscripció: del dijous 23 de març al dimarts 4 d’abril del 2017

Període de Matriculació:  pendent de confirmar
La no formalització de la matrícula dins del termini comporta la pèrdua dels drets sobre la plaça adjudicada.

DOCUMENTS que s’han de presentar amb la sol·licitud de preinscripció (que serà única).

1.     Original i fotocòpia del llibre de Família -o altres documents relatius a la filiació-.
2.     Original i fotocòpia del DNI / NIE del nen/a preinscrit, en cas que el tingui.
  1. Original i fotocòpia del DNI / NIE del pare i mare o dels tutors legals
4.     Original i fotocòpia del Carnet de Vacunacions actualitzat o certificat mèdic oficial equivalent.
5.     Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’alumne/a, TIS.
6.     Quan el domicili familiar que s’al·lega NO coincideix amb el del DNI o NIE, s’acreditarà amb el certificat municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
7.     Fotografies (4) mida carnet actuals, (5) alumnes de transport
SI  CAL
  1. Quan es consideri domicili el lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa.


  1. Original i fotocòpia carnet de família nombrosa o família monoparental, si s’al·lega una d’aquestes condicions.

  1. Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques si s’al·leguen a efectes de barem. Es presentarà únicament en el cas que s’al·legui ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció o, si fos el cas, de la documentació que acrediti que les rendes familiars no superen les que s’estableixen per accedir a aquesta prestació.

  1. Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit del Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.

  1. Si s’al·lega malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí i/o metabòlic, inclosos els celíacs, cal presentar certificat original mèdic oficial que ho indiqui.

  1. El pare/mare/germans han estat escolaritzats en el centre al qual es presenta la sol·licitud, facilitar dades per fer la comprovació.

  1. Si es necessita transport escolar cal el certificat de convivència només en el cas de tenir l’empadronament de menys de 6 mesos.

JORNADA DE PORTES OBERTES A LES ESCOLES:
DIMARTS 14 I DIJOUS 16 DE MARÇ de 2017

HORA: de 12 a 15.30 h
HORA: de 14.30 a 16.30 h

HORA: de 9.30 a 12 h
i de 15 a 16 h
Escola Ruiz Amado
972 25 02 34
Escola Joana d’Empúries
972 15 86 06
Escola El Bruel
972 45 66 25

Del 14 al 22 de març s’ha de sol·licitar dia i hora per realitzar la preinscripció.